SOSYAL MEDYA GERÇEĞİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat ASLANYÜREK, Seda Akın GÜRDAL, Sibel DURSUN, Emine TUNÇEL, Mehtap İZMİRLİ AYAN
1.898

Öz


Teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber insanların internet ve web uygulamalarını kullanmaları sağlanmıştır. Mobil uygulamaların yaygınlaşmasıyla, teknoloji hayatımızın bir parçası olmuş ve her an ulaşabileceğimiz bir noktaya gelmiştir. Teknolojinin bize kazandırdığı dijital ortamlardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medya insanları toplumsallaştırmada önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya, gerçek hayatta bir araya gelme fırsatı bulamayan insanlar için sanal ortamda bir iletişim kurma platformu olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda sosyal medyanın her kesimden insanı içinde barındırması ve çok yaygın olarak kullanılması bu alanda bir araştırma yapma ihtiyacı doğurmaktadır.

 

Bu çalışmada Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya algısının değerlendirilmesine yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Referanslar


Acar, N. O. (2013) “Özgürlük Alanı Olarak Sunulan Sosyal Medya ve Taksim Gezi Parkı Eylemleri” Akdeniz İletisim Dergisi, Sayı 20, ss.202-217..

Akçay, H. (2011) “Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 33, ss.137-162.

Alabay, M. N. (2011) “Sosyal Medyada Tüketiciler Ve Pazar Bölümleme Uygulamaları.”

Altunışık, R., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, 2007, s.127.

Babacan, M. E., Haşlak, İ., ve Hira, İ. (2011) “Sosyal Medya ve Arap Baharı” Akademik İncelemeler Dergisi, ss.62-92.

Batman, M. (2014) Erzurum İli Örneğinde İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Farkındalığı Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., İslamoğlu, G., ve Aydemir, A. T. (2014) “Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı” bilig, Sayı 68, ss.59-96.

Bostancı, M. (2010) Sosyal Medyanın Gelişimi Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Büyükşener, E. (2010) “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış” inet-tr’09, ss.19-23.

Çildan, C., Ertemiz, M., Tumuçin, H. K., Küçük, E., ve Albayrak, D. (2012) “Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü” Akademik Bilişim.

Demirel, A. (2013) E-Ticarette Sosyal Medya Etkilerinin İncelenmesiyle Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Deniz, A. Ç. (2010) “Gümüş Dizisinin Arap Kamuoyuna Etkileri Bir Sosyal Medya İncelemesi” Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(2010)3/1, ss. 50-67.

Dikme, G. (2013) Üniversite Öğrencilerinin İletişimde Ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Düvenci, A. (2012) Ağ Neslinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Sosyal Medya Etkisinin Sosyal Sapma Yaklaşımı İle İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F., ve Madran, O. (2010) “Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı” inet-tr’10, Sayı 2/4 ss.30-37.

Hazar, M. (2011) Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir alan çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:32.

Hazar, M. “Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 32, ss.151-176.

İşlek, M.S. (2012) Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Karaca, M. (2007). Sosyolojik Bir Olgu Olarak İnternet Gençliği: Elazığ Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Koçer, M. (2012) “Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet Ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları” Akdeniz İletişim Dergisi, Sayı 18, ss.70-85.

Oklaz Çelikten, M. (2014) Sosyal Medyanın Etkisi – Kozmetik Ürünlerin Satın Alınmasında Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Ök, F. (2013) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Ve Motivasyonları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Özgün, G. (2014) Sosyal Medyada Siyasal İletişim: 2011 Genel Seçimlerinde İktidar ve Anamuhalefet Partilerinin Sosyal Medya Stratejileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Solmaz, B, Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013) “İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama” Selçuk İletişim, Sayı 7/4, ss.23-32.

Solmaz, B., ve Görkemli, H. N. (2012) “Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Medya Kullanımı” Akdeniz İletisim Dergisi, Sayı 18, ss.9-20.

Solmaz, B., ve Görkemli, H. N. (2012). “Yeni Bir İletişim Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı ve Konya Kadın Dernekleri Örneği” Selcuk University Social Sciences Institute Journal, Sayı 28, ss.183-189.

Solmaz, B., ve Görkemli, H.N. (2012) "Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Medya Kullanımı." Akdeniz İletisim Dergisi, Sayı 18, ss.9-20.

Sönmez, B. (2013) Sosyal Medya Ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Facebook Kullanım Alışkanlıkları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Sü Eröz, S., ve Doğdubay, M. (2013) “Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü Ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, ss.133-157.

Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişen, İ. C., ve Bilici, A. (2013) “Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı bir MYO deneyimi”

Tonta, Y. (2009) “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar Ve Kütüphanelerin Geleceği” Türk Kütüphaneciliği, Sayı 4, ss.742-768.

Tosun, G. (2013) Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Vural, Z. B. A., ve BAT, M. (2010) “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma” Journal of Yasar University, Sayı 5, ss.3348-3382.

Yağmurlu, A. (2010) “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya” Selçuk İletişim, Sayı 1/7 ss.20-22.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.