TÜRK TÜKETİCİLERİNİN MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLARI

Baran Arslan, Tolga Dursun
1.576 428

Öz


Mobil araçların günümüzde hızla yaygınlaşması tüketicilere ulaşmada kullanılan araç ve yöntemleri doğrudan etkilemiş ve pazarlamacılara bu anlamda yeni bir alan yaratmıştır. Mobil reklamcılık yöntemlerinden en yaygın kullanılanı SMS reklamcılığıdır. Literatür incelemeleri sonucunda mobil reklamcılığa karşı tüketici tutumunu belirleyen faktörlerin mesaj içeriğini oluşturan eğlendirme, bilgilendirme, sinirlendirme, güvenilirlik ve kişiselleştirme olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk tüketicilerinin mobil reklamlara yönelik tutumlarını ölçmektir. Çalışmaya yönelik hazırlanan anket 507 kişiye uygulandı ve anketler edit edildikten sonra kalan 482 anket analize tabi tutuldu. Frekans dağılımları, güvenilirlik analizi, faktör analizi, t-testi, varyans analizi ve korelasyon analizi yapıldı. Araştırma analizi sonucunda, mesaj içeriğini oluşturan boyutlardan eğlendirme, bilgilendirme, güvenilirlik ve kişiselleştirme ile mobil reklamlara yönelik tutum arasında pozitif yönlü bir korelasyon olduğu; sinirlendirme ile mobil reklamlara yönelik tutum arasında negatif yönlü bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca demografik faktörlerden cinsiyetin de mobil reklama yönelik tutumu etkilediği yapılan analizler sonucunda tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Şahin, A., ve Aytekin, P. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklamlara Yönelik Tutumlarının İzinli Pazarlama Ekseninde İncelenmesi.Yönetim ve Ekomomi Dergisi, 19 (2), 18-36.

Altuğ, N., ve Yürük, P. (2013). 2000-2011 Yılları Arasında Tüketicilerin Mobil Reklamlara Olan Tutumlarını İncelemeye Yönelik Yapılan Araştırmalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 11-28.

Alwitt, L.F., ve Prabhaker, P.R. (1994). Identifying who dislikes television advertising: not by demographics alone. Journal of Advertising Research, 34 (6), 17-29.

Barutçu, S. (2007). Attitudes towards mobile marketing tools: a study of Turkish consumers. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 16 (1), 26-38.

Barutçu, S., ve Öztürk GÖL, M. (2009). Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar. KMU İİBF Dergisi, 11 (17), 24-41.

Barwise, P., ve Strong, C. (2002). Permission- based mobile advertising. Journal of Interactive Marketing, 16 (1), 14-24.

Carroll, A., Barnes, S. J., Scornavacca, E., ve Fletcher, K. (2007). Consumer perceptions and attitudes towards SMS advertising: recent evidence from New Zealand. International Journal of Advertising, 26 (1), 79-98.

Choi, Y. K., Hwang, J. S., ve Mcmillan, S. J. (2008). Gearing up for mobile advertising: a cross- cultural examination of key factors that drive mobile messages home to consumers. Psychology & Marketing, 25 (8), 756-768.

Chowdhury, H. K., Parvin, N., Weitenberner, C., ve Becker, M. (2006). Consumer attitude toward mobile advertising in an emerging market: an empirical study. International Journal of Mobile Marketing, 1 (2), 33-42.

Dickinger, A., Heinzmann, P., and Murphy, J. (2005). Mobile Environmental Applications. Vienna University of Economics & Business Administration, 03-06 Ocak, 178a.

Ducoffe, R. H. (1996). Advertising value and advertising on the web. Journal of Advertising Research, 36 (5), 21-35.

Gao, T. T., Sultan, F., ve Rohm, A. J. (2010). Factors Influencing Chinese Youth Consumers’ Acceptance of Mobile Marketing. Journal of Consumer Marketing, 27 (7), 574-583.

Gegez, E. (2010). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Beta Basım.

Gong, W., ve Li, Z. G. (2008). Mobile Youth in China: A Cultural Perspective and Marketing Implications. International Journal of Electronic Business. 6 (3), 261-281.

Haghirian, P., ve Madlberger, M. (2006). A Cross-Cultural Analysis of Perceptions of Mobile Advertising- A Survey among Austrian and Japanese Students. Research Paper, 1 (11).

Haghirian, P., Madlberger, M., ve Tanuskova, A. (2005). Increasing Advertising Value of Mobile Marketing- An Empirical Study of Antecedents. Proceedings Of The 38th Hawaii International Conference On System Science, 3-6 Ocak 2005, Big Island, USA, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=1385296, (01.05.2015).

He, D., ve Lu, Y. (2007). Consumers Perceptions and Acceptances towards Mobile Advertising: An Empirical Study in China. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2007. Wicom 2007. International Conference On (978-1-4244-1311-9), 21-25 Eylül 2007, Shanghai, China, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractAuthors.jsp?tp=&arnumber=4340709, (01.05.2015).

Heller, N. E. (2006). Growth of mobile multimedia advertising. International Journal of Mobile Marketing, 1 (1), 41-49.

Kaasinen, E. (2003). User needs for location- aware mobile services. Personal & Ubiquitous Computing, 7 (1), 70-79.

Krishnamurthy, S. (2001) “A Comprehensive Analysis of Permission Marketing”, Journal of Computer Mediated Communication, 6 (2), http://www.ascusc.org/jcmc/vol6/issue2/krishnamurthy.html/ , (01.05.2015).

Ma, J., Suntornpıthug, N., ve Karaatlı, G. (2009). Mobile Advertising: Does it Work for Everyone?. International Journal of Mobile Marketing, 4 (2), 28-35.

Mackenzıe, S. B., ve Luzt, R. J. (1989). An Empirical Examination of The Structural Antecedents of Attitude Toward the Ad In An Advertising Pretesting Context. Journal of Marketing, 53, 48-65.

Merisavo, M., Kajalo, S., Karjalouto, H., Virtanen, V., Salmenkivi, S., Raulas, M., ve Leppäniemi, M. (2007). An empirical study of the drivers of consumer acceptance of mobile advertising. Interactive Journal of Advertising, 7 (2), 41-50.

Okazaki, S. (2004). How do Japanese consumers perceive wireless ads? A multivariate analysis. International Journal of Advertising, 23 (4), 429-454.

Okazaki, S., ve Taylor, C. R. (2008). What is SMS advertising and why do multinationals adopt it? Answers from an empirical study in European markets. Journal of Business Research, 61 (1), 4-12.

Rohm, A. J., ve Sultan, F. (2006). An exploratory cross-market study of mobile marketing acceptance. International Journal of Mobile Marketing, 1 (1), 4- 12.

Siau, K., ve Shen, Z. (2003). Building customer trust in mobile commerce. Communications of the ACM, 46 (4), 91-94.

Suher H. K., ve Ispir N. B. (2009). Türkiye’de SMS Reklamları: Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 447-459.

Tsang, M. M., Ho, S. C., ve Liang, T. P. (2004). Consumer attitudes toward mobile advertising: An empirical study. International Journal of Electronic Commerce, 8 (3), 65-78.

Usta, R. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Mobil Reklâmcılığa Karşı Tutumları. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 294-309.

Varnalı, K., Toker, A., ve Yılmaz, C. (2011). Mobile marketing fundamentals and strategy. New York: Mcgraw-Hill Companies.

Vatanparast, R., ve Butt, A. H. (2010). An empirical study of factors affecting use of mobile advertising. International Journal of Mobile Marketing, 5 (1), 28-40.

Xu, D. J. (2007). The influence of personalization in affecting consumer attitudes toward mobile advertising in China. The Journal of Computer Information Systems, 47 (2), 9-20.

Xu, D. J., Liao, S. S., ve Li, Q. (2008). Combining empirical experimentation and modeling techniques: a design research approach for personalized mobile advertising applications. Decision Support Systems, 44 (3), 710-724.

Zhang, J., ve Mao, E. (2008). Understanding the acceptance of mobile SMS advertising among young Chinese consumers. Psychology & Marketing, 25 (8), 787-805.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.