MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ramazan LEYLEK, Eda GÜRLEN
1.611 383

Öz


Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarına sınavlı-sınavsız geçiş sistemiyle yerleşen öğrencilerin temel matematik becerilerini bazı demografik değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntemin, tarama  modeli türlerinden ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Kırşehir’deki meslek yüksek okulları arasından birinden rasgele seçilen birinci sınıfta okuyan 280 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin matematik becerilerini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilmiş matematik başarı testi ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, frekans tablosu, t-testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; sınavlı-sınavsız geçiş,  mezun olunan lise türü ve okul dışı eğitim alma durumuna göre temel matematik becerileri arasında farklılıklar ortaya çıkarken; anne-baba eğitim durumu ve ailenin gelir düzeyine göre temel matematik becerileri arasında farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sınavlı-sınavsız geçiş sistemi ve matematik derslerine yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akyurt, N., Şahin, H., Demirbaş, B., Özkan, N., Gayef, A., Bekiroğlu, N., ve Turoğlu, H.T. (2008). Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’na Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İle Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Karşılaştırılması, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 3(7), 155-169.

Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M. ve Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: Sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140

Başaran Kazancı, Z., Daştan, S., Yılmaz, E., Kolenoğlu, Ş. ve Kadıoğlu, T. (2010). Teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilmeleri: Rize üniversitesi Rize meslek yüksekokulu örneği. MYO-ÖS 2010-Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu.

Bekdemir, M. (2009). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin ve başarılarının değerlendirilmesi. EÜFBED- Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2(2) .

Çağlar, N. ve Türeli, N. (2005). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişle ve öss puanı ile gelen öğrencilerin genel başarı oranlarının karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 10(2), 369-377

Eldemir, M. (2009), Üniversite Sınavıyla ve Sınavsız Geçişle Gelen Öğrencilerin Türk Dili Dersindeki Başarıları Üzerine Bir Karşılaştırma, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-4

Elmacı, O., Poyraz, K., ve Çalık, M. (1999). Yükseköğretimde (meslek yüksekokullarında) kalite güvence sisteminin oluşturulmasına yönelik bir değerlendirme format önerisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 119

Karagül,K., Karagül, N. ve Doğan, M. (2011). Sınavlı ve sınavsız geçiş için akademik bir karşılaştırma. 2. Ulusal Arası, 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. (14. baskı, s. 81). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, Y., Özdemir, S. ve Utkun, E. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen faktörler: öğrenci görüşleri bakımından. Electronic Journal of Vocational Colleges

Kelecioğlu, H. (2006). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sisteminde öğrenci başarısına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 24, pp, 123-133

Küşat, N. (2014). Meslek yüksekokullarında öğrenci başarısı üzerine bir çalışma: Eğirdir meslek yüksekokulu muhasebe programı örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 61, 65-79.

ÖSYM (2002). Öğrenci Seçme Sınavı kılavuzu. Meteksan Anonim Şirketi.

Turanlı, N., Karataş Türker, N. ve Keçeli, V. (2008). Matematik alan derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.

Turanlı, N., Karataş Türker, N. ve Keçeli, V. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17-29.

YÖK. (2014). Yükseköğretim temel göstergeleri (Nisan 2014). Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr

Yorgancı, S., Kolçak, M., Terzioğlu, Ö., Kartal, Z. ve Bilici, N. (2014). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersine yönelik umutsuzluk düzeyleri. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2(1)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.