Sûdî-i Bosnevî’nin Ölüm Tarihi Meselesi

Bedriye Gülay Açar
839 327

Öz


Sûdî-i Bosnevî şerh sahasındaki eserleriyle 16. yüzyıl Türk Şerh edebiyatının
en müstesna şârihlerinden biridir. Türklerin, İslam medeniyetinin iki büyük
dili Arapça ve Farsçayı öğrenirken karşılaşabilecekleri zorlukları, bu dillerde
kaleme alınmış mühim eserler üzerine Türkçe şerhler yazarak büyük ölçüde
ortadan kaldırmıştır. O, Arapçaya ve Farsçaya olan vukufu; ibareler ve
ifadeler üzerindeki ince dikkati, titizliği ve yerinde tespitleri; kendi içinde
büyük ölçüde tutarlı ve dönemine göre gayet ilmî şerh yöntemiyle sadece
Türk edebiyatı için değil, Arap ve Fars edebiyatları için de mühim bir şahsiyettir.
Eserlerinin elyazması nüshalarının çokluğu, onun kendi devrinde de
oldukça itimat edilen ve okunan bir şârih olduğunu göstermektedir. Bununla
birlikte, kaynaklarda hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan şârihin ölüm
tarihine dair bilgiler de ihtilaflıdır. Sûdî-i Bosnevî son eseri Şerh-i Bostân’ı
2 Şevval 1006 tarihinde tamamlamıştır ve onun bu tarihten sonra vefat etmiş
olduğu bilgisi, kaynaklarda zikredilen en isabetli görüştür. Bu makalede
Sûdî-i Bosnevî’nin hicrî vefat yılı ilim âlemine sunulacaktır.


Tam metin:

PDF