Türkiye’deki 2000-2013 Yılları Arasında Sağlık Personeli Sayısındaki Mekânsal Dağılış ve Değişim

Gülbahar Genel, Muhammet Kaçmaz
924 360

Öz


Coğrafi çalışmaların mekânsal perspektiften incelenerek sorunların ortaya
konulması ve çözüm arayışları modern coğrafyanın önemli ihtiyaçlarından
biridir. Özelikle beşeri coğrafya çalışmalarının güncel istatistikler ve teknolojik
gelişmeler ile birlikte mekân ilişkisinin ortaya konulması da çoğu çalışmada
artık bir gereklilik halini almıştır. Günümüzde giderek artan önemine
karşın ülkemizde üzerinde pek fazla durulmayan konulardan biri de sağlık
coğrafyasıdır. Ülkemizde sağlık hizmeti sunan kurumların artışı ile doğru
orantılı olarak sağlık hizmeti personelinin de artış gösterdiği görülmektedir.
Ancak bu artışın ülke genelindeki dağılışında farklılıklar gözlenmiştir. Bu
doğrultuda, hekim sayıları, hemşire, ebe, eczane ve sağlık memuru sayılarındaki
2000-2013 yılları arasındaki değişimin illere göre durumu Coğrafi Bilgi
Sistemleri ile analiz edilerek haritalar ile ortaya konulmuştur. İlgili analiz
için gerekli olan veriler; Türkiye İstatistik Kurum’undan temin edilmiştir.
ARCGIS 10.01 programında öznitelik tablosuna dönüştürülerek, Türkiye
il haritası ile ilişkilendirilerek kartografik bir sunum ortaya konulmuştur.
Ayrıca 2000-2013 yılları arasındaki nüfus sayımlarına göre, sağlık personeli
başına düşen kişi sayısı oranında görülen değişimler grafik ve istatistiki yöntemlerle
açıklanmıştır.


Tam metin:

PDF